ПОКАНА за редовно годишно общо отчетно събрание

П О К А Н А

Националният съвет на Сдружение традиционни сурово – сушени месни продукти /СТССМП/
на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

На 20 януари 2017 г. от 13.00 часа в хотел НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ – гр. Пловдив при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на СТССМП за 2015 г. и 2016 г.
  2. Приемане отчет на Контролния съвет за 2015 г. и 2016 г.
  3. Приемане на програма за дейността на СТССМП за 2017 г.
  4. Приемане на проект за бюджет на СТССМП за 2017 г.
  5. Промени в устава на СТССМП
  6. Разни

При липса на кворум на основание на чл. 273 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 14.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Адрес на хотела: ул. „Златю Бояджиев“ № 2, гр. Пловдив

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТССМП:

/инж. Димитър Маджаров/