ПОКАНА за редовно годишно общо отчетно-изборно събрание на СТССМП

П О К А Н А

Националният съвет на Сдружение традиционни сурово – сушени месни продукти /СТССМП/ на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

На 06 ноември 2015 г. от 13.00 часа в хотел НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ – гр. Пловдив при следния дневен ред:

 1. Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на СТССМП ЗА 2014 г.
 2. Приемане отчет на Контролния съвет 2014 г.
 3. Приемане на финансовия отчет на СТССМП за 2014 г.
 4. Приемане на програма за дейността на СТССМП за 2015 г.
 5. Приемане на проект за бюджет на СТССМП за 2015 г.
 6. Избор на нов Национален съвет на СТССМП
 7. Избор на Председател на СТССМП
 8. Избор на нов Контролен съвет на СТССМ
 9. Избор на нова Арбитражна комисия
 10. Промени в устава на СТССМП
 11. Разни

При липса на кворум на основание на чл. 273 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 14.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Адрес на хотела: ул. „Златю Бояджиев“ № 2,  гр. Пловдив

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТССМП:

/инж. Димитър Маджаров/