УСТАВ НА СТССМП

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наименованието на сдружението е “ТРАДИЦИОННИ СУРОВО- СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”.

Чл. 2. (1) Седалището на сдружението е в град София.
(2) Адресът на управление се определя от Националния съвет.

Чл. 3 (1) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”, наричано по-нататък „Сдружението”, е доброволно сдружение на производители на един или повече от следните видове сурово-сушени месни продукти с традиционно специфичен характер:

 1. Луканка «Троянска»;
 2. Луканка «Смядоска-специална»;
 3. Луканка «Търновска»;
 4. Луканка «Панагюрска»;
 5. Луканка «Трапезица»;
 6. Луканка «Чумерна».

(2) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ” е доброволно сдружение на производители на един или повече от следните видове сурово-сушени деликатеси от нераздробено месо с традиционно специфичен характер:

 1. Говежда и биволска кайсер пастърма;
 2. Телешка кайсер пастърма;
 3. Говежда и биволска пастърма, обикновена;
 4. Свинка кайсер пастърма;
 5. Овча и козя пастърма без кости;
 6. Овча и козя пастърма с кости;
 7. Филе „Елена“;
 8. Кайзерован свински врат «Тракия»;
 9. Роле «Трапезица».

(3) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ” е юридическо лице с нестопанска цел.

» Пълният текст на устава на Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ” [PDF]