Организационна структура

1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО:

 • приема нов устав, изменя и допълва действащия устав;
 • взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението и за разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите;
 • приема бюджета на Сдружението;
 • приема отчета за дейността на Националния съвет;
 • отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението, освен тези на Арбитражната комисия;
 • взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти на Сдружението;
 • взема решения за участие в други организации;
 • определя контролиращи лица, които да контролират съответствието с одобрените спецификации при производството на традиционни сурово-сушени месни продукти;
 • взема и други решения, които не са предоставени в компетентността на други органи на Сдружнието.
 • Общото събрание ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА:
  • Председателя на Сдружението;
  • членовете на Националния съвет;
  • членовете на  Контролния съвет;
  • председателя и членовете на Арбитражната комисия.
 • Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.


2. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ Е УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО.

Съставът на Националният съвет се определя от Общото събрание за срок от три години.

 • приема и изключва членове;
 • взема решение за откриване и закриване на клонове;
 • приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 • избира от своя състав заместник-председател или заместник-председатели;
 • осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава, както и решава кои длъжности в Сдружението ще се заемат от щатни служители и определя тяхното трудово възнаграждение;
 • подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 • подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 • определя реда и организира извършването на дейността и представителството на Сдружението и носи отговорност за това;
 • определя адреса на управление на Сдружението;
 • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 • определя ликвидатора на Сдружението при прекратяването му;
 • приема правила за организацията на дейността на Националния съвет;
 • одобрява предварително договорите с контролиращите лица;
 • определя размера и начина на внасяне на членския внос и другите имуществени вноски;
 • изпълнява задълженията, предвидени в устава.


Националният съвет:

 • по предложение Технологичния комитет утвърждава спецификациите за производството на сурово-сушени месни продукти с традиционно специфичен характер.
 • одобрява проекти за заявки за регистрация на сурово-сушени месни продукти с традиционно специфичен характер при условията
 • при сигнал или по своя преценка може да иска от съответните контролиращи лица да извършват извънредни проверки на членове на Сдружението за спазване одобрените спецификации при производството на сурово-сушени месни продуктите с традиционно специфични характеристики.
 • избира заместник-председател или заместник-председатели на Националния съвет, наричани по-нататък заместник-председател или заместник-председатели.
 • определя състава на помощните органи съгласно устава.


3. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет осъществява контрол върху:

 • дейността на Националния съвет;
 • дейността на помощните органи на Сдружението,
 • финансовото управление на Сдружението;
 • спазването на устава.
  • При сигнал или по своя преценка Контролният съвет може да иска от съответните контролиращи лица да извършват извънредни проверки на членове на Сдружението за спазване одобрените спецификации при производството на сурово-сушени месни продукти с традиционно специфични характеристики. Проверките, възложени от Контролния съвет, са за сметка на Сдружението.
  • Контролният съвет се отчита пред Общото събрание.

Контролният съвет може:

 • да иска от Общото събрание да отмени решения на Националния съвет, които противоречат на закона, устава или/и на решение на Общото събрание;
 • да иска от Арбитражната комисия да отмени решения на помощните органи на Сдружението, когато противоречат на закона, устава, решенията на Общото събрание или/и на решенията на Националния съвет;
 • да сезира Националния съвет и Общото събрание за установени нарушения на устава и техническите спецификации от членовете на Сдружението.


ПОМОЩНИ ОРГАНИ:

4. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ

Съставът на Арбитражната комисия се избира без срок. Актовете им са задължителни за изпълнение.

5. ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ КОМИТЕТ подпомага дейността на

Националния съвет при разработването на продуктови спецификации на съответните видове сурово-сушени месни продукти с традиционно специфичен характер, както и изменения на продуктовите спецификации.

Подготвените от Технологичния комитет проекти за продуктова спецификация за съответния вид сурово-сушени месни продукти с традиционно специфичен характер и се утвърждават от Националния съвет на Сдружението, след което Председателят на Сдружението ги подписва.

Членовете на Сдружението могат да бъдат представлявани в Технологичния комитет само от лица с више образование със степен магистър по технология на месото и технологичен стаж по специалността не по-малък от пет години. Едно лице може да представлява най-много трима членове на Сдружението въз основа на нотариално заверено пълномощно.

Технологичният комитет разработва, поддържа и предлага изменение на продуктовите спецификации на  сурово-сушените месни продуктите с традиционно специфични характеристики.
Технологичният комитет избира свой председател, който координира дейността им.

Технологичният комитет осъществява своята дейност при условия и ред, определени с правилника за дейността на Сдружението, утвърден от Националния съвет.

» Организационна структура [PDF]