Сдружение “Традиционни сурово-сушени месни продукти

ГАРАНТ ЗА КОНТРОЛИРАНО КАЧЕСТВО
 
 

Нормативна база

 

 • Закон за юридическите лица с нестопанската цел – ЗЮЛНЦ [PDF]
 • ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 665/2014 НА КОМИСИЯТА от 11.03.2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) No 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отно­ шение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ [PDF]
 • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) No 668/2014 НА КОМИСИЯТА от 13.06.2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) No 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни
  Обн. L ОВ. бр.179 от 19 Юни 2014г. [PDF]
 • НАРЕДБА 6 ОТ 5.05.2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР
  Издадена от Министерството на земеделието и храните (Обн.ДВ.бр.39 от 20.05.2011г.,изм.идоп.ДВ.бр.69 от 19.082014г. [PDF]
 • НАРЕДБА 16 ОТ 14.09.207 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2012Г.)
  Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието Обн.ДВ.бр.79 от 2.10.2007 г., изм. и доп. ДВ.бр.31 от 20.04.2012 г., изм. и доп. ДВ.бр.69 от 1908.2014 г. [PDF]
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21.11.2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни [PDF]
 • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) No 668/2014 на Комисията от 13.06.2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) No 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни [PDF]